Zasady przyznawania i tryb postępowania przy nadawaniu odznak związkowych

Rodzaje odznaczeń

Krajowa Rada PZD ustanowiła trzystopniową odznakę "Zasłużony Działkowiec":

- brązowa

- srebrna

- złota

oraz jednostopniową odznakę: "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców". Odznaka brązowa i srebna przyznawane są przez prezydium okręgowych zarządów PZD a pozostałe odznaczenia nadaje Krajowa Rada po zaopiniowaniu ich przez prezydia okręgowych zarządów.

Odznaki nadaje się z okazji: uroczystości państwowych, rocznicy uchwalenia ustawy o ROD, dni działkowca, uroczystości jubileuszowych w ROD oraz szczególnych uroczystości osobistych działacza Związku. 

Kryterium przyznawania odznaczeń
Odznaka brązowa dla osoby wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca przez co najmniej trzy kolejne lata
Odznaka srebrna

dla osoby społecznie pracującej w organach zespołach ROD przez co najmniej pięć lat oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca

lub

wzorowo wywiązująca się z obowiązków działkowca przez co najmniej 10 kolejnych lat

Odznaka złota

dla osoby społecznie pracującej w organach lub zespołach związku przez co najmniej 7 lat oraz wzorowo wywiązującej się z obowiązków działkowca

Za zasługi dla PZD

Odznaka poza członkami PZD może być nadana również innym osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom, zakładom pracy itp., szczególnie zasłużonym dla Związku

 

W wyjątkowych sytuacjach odznaka srebrna i złota może być nadana przed upływem ww. terminów.

 

Organy nadające odznaczenia
Odznaka brązowa i srebrna Prezydium Okręgowego Zarządu na wniosek Zarządu ROD
Odznaka złota i za zasługi Krajowa Rada PZD na wniosek Zarządu ROD, Prezydium OZ lub Sekretariatu KR PZD

 

Czytelnie wypisane wnioski o nadanie odznaczeń podpisane przez dwóch członków Zarządu ROD składane są:

- w 1 egzemplarzu dla odznaki brązowej i srebrnej w Delegaturze

- w 2 egzemplarzach dla odznaki złotej i za zasługi w Delegaturze

 

Odznakę "Zasłużonego Działkowca" oraz "Za zasługi dla PZD" nosi się na prawej stronie piersi.

 

Weryfikacja wniosków

Każdy przekazany przez Zarząd ROD wniosek musi zawierać szczegółowe indywidualne uzasadnienie. Wnioski poprawnie wypełnione przechodzą wstępną weryfikacje w Delegaturze a następnie opiniowane są w Komisji Odznaczeń działającej przy OZ Śląskim w Katowicach. Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji wnioski zatwierdzane są przez Prezydium OZ a w przypadku odznaczeń wyższego stopnia przesyłane do akceptacji Krajowej Rady PZD.

 

Wnioski

Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużony Działkowiec"

Wniosek o nadanie odznaki "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców"

 

Opracowano na podstawie Uchwały KR PZD z dnia 30 listopada 1982r.