forget400-3.jpg

Odsetki za zwłokę w płatnościach opłat ogrodowych

Zarząd uprawniony jest do naliczenia odsetek za zwłokę od dnia następnego po terminie płatności (tzn. termin płatności upływa 30 czerwca, Zarząd nalicza odsetki od 1 lipca). Jeśli jednak ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień wolny od pracy (święto, sobota lub niedziela), wówczas termin płatności upływa najbliższego dnia roboczego. Przy czym wydłużenie terminu płatności gdy jego koniec przypada w sobotę, dotyczy terminu zapłaty od roku 2017 (z uwagi na nowelizację KC art 115).
Odsetki obliczamy wg. skali:
1. za należności powstałe do dnia 22 grudnia 2014r. - 13% w skali roku
2. za należności powstałe od 23 grudnia 2014r do 31 grudnia 2015r. - 8% w skali roku
3. za należności powstałe od 1 stycznia 2016r. - 7% w skali roku
Nie naliczamy odsetek od odsetek.


Przygotowano na podstawie: Aktualności Związkowych nr 4 z kwietnia 2017r

Drukuj E-mail

Świadczenia pieniężne i nagrody w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD uchwałą numer 36/2015 oraz zmianami zapisanymi w uchwale 295/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r. określiło zasady przyznawania i wypłaty świadczeń i nagród dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD. Na podstawie powyższej uchwały zwiększenie wysokości świadczeń musi być zatwierdzona na walnym zebraniu członków PZD w danym ROD przed zatwierdzeniem preliminarza finansowego na dany rok. Wypłaty świadczeń dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej ROD. Poniżej zamieszczone zostały wzory uchwał.


1. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczego
2. Uchwała Zarządu ROD

Drukuj E-mail